Hlavní menu

Nezmeškejte čas stanovený úpravám smluv o výkonu funkce

Přechodná ustanovení Zákona o obchodních korporacích stanovila lhůtu, ve které se musí uzpůsobit stávající smlouvy o výkonu funkce a o odměně za vykonávanou funkci nové právní úpravě nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích, tj. do 30.6.2014.
Pokud se tak nestane, platí, že výkon funkce je bezplatný.

 

Smlouva o výkonu funkce podle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Smlouvu o výkonu funkce upravuje § 59 – § 62 zákona o obchodních korporacích. Smlouva musí mít písemnou formu a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti (valná  hromada), což platí i pro změny smlouvy.
Obsahem smlouvy o výkonu funkce jsou práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu.

 

Odměna za výkon funkce

Obsahem smlouvy jsou také údaje o odměňování
a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet, včetně případného věcného plnění a úhrad do systému penzijního připojištění,
b) určení způsobu výpočtu odměny a její podoba, stanovení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku člena orgánu, pokud mohou být přiznány,
c) údaje o výhodách  či odměnách člena orgánu spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo možnost jejich nabytí osobou blízkou členu orgánu.

Jiné plnění, než na které plyne právo ze smlouvy o výkonu funkce lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce (zpravidla valná hromada)  a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

 

Nárok na odměnu

Funkce člena orgánu obchodní korporace může být vykonávána úplatně i bezúplatně. Nárok na odměnu je podmíněn platným ujednáním ve smlouvě o výkonu funkce.

 

Ztráta nároku na odměnu a její vrácení

Pokud se prokáže, že výkon funkce člena orgánu přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace, plnění podle smlouvy o výkonu funkce se neposkytne.
Neučinil-li člen orgánu potřebné kroky za účelem odvrácní úpadku, v rozporu s péčí řádného hospodáře, je povinen vydat prospěch získaný na základě smlouvy o výkonu funkce, a to až dva roky zpětně.

 

Autor: Hana Kolmanová, 26.5.2014