Hlavní menu

Daň z příjmů PO

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 17–21

Podrobné znění zákona naleznete zde.

Poplatníkem jsou:

 • všechny právnické osoby (osoby, které nejsou FO, organizační složky státu, podílové fondy, fondy penzijní společnosti),
 • poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí,
 • poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Zdaňovacím obdobím je:

 • kalendářní rok
  • období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanácti měsíců začínajících měsícem lednem
 • hospodářský rok
  • období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanácti měsíců, které začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden
 • období od rozhodného dne (fúze, rozdělení…) do konce roku, ve kterém byla skutečnost zapsaná do obchodního rejstříku (dále jen OR)
  • období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní společnosti či družstva anebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze, rozdělení nebo převod jmění na společníka zapsány do OR
 • účetní období delší než jeden rok
  • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců

Předmětem daně jsou:

 • u poplatníků, kteří jsou založeni za účelem podnikání
  • příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak
 • u poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání
  • příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného

Zákon definuje i příjmy, které nejsou předmětem daně, a různé typy poplatníků, jejichž specifické příjmy buď jsou, nebo nejsou předmětem daně (§ 18).

Osvobozeny od daně jsou:

 • členské příspěvky přijaté zájmovým či občanským sdružením, odborovou organizací, politickou stranou či hnutím, profesní komorou,
 • vybrané příjmy státem registrovaných církví a náboženských společností (např. kostelní sbírky),
 • (paušálně) příjmy státních fondů, které existují podle zvláštních předpisů, např. příjmy Státního fondu životního prostředí ČR,
 • příjmy Fondu pojištění vkladů
 • příjmy Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
 • řada dalších příjmů, výnosů, podílů, zisků, poplatků a úroků, vyjmenovaných v § 19.

Daňové přiznání

Zákon stanoví všem poplatníkům povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob. Ustanovení se týká jak podnikatelských subjektů, které byly založeny za účelem podnikání, tak poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání a jsou pro účely zákona o daních z příjmů daňovými neziskovými subjekty.

Podnikatelské subjekty mají povinnost podat daňové přiznání i v případě, že mají daňovou ztrátu či vykáží nulový základ daně.

Daňové přiznání podáváme nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našich službách, ozveme se vám zpět.