Hlavní menu

Daň z příjmů FO

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 2–16a

Podrobné znění zákona naleznete zde.

Poplatníky jsou:

 • občané, fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území ČR nebo se na území ČR zdržují alespoň 183 dnů v roce (souvisle nebo v několika obdobích)

ti daní příjmy dosažené v ČR i v zahraničí,

 • občané, nerezidenti, kteří na území ČR trvalé bydliště nemají, ale zdržují se zde za účelem studia nebo léčení

ti daní pouze příjmy dosažené na území ČR.

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.

Předmětem daně jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (mzdy zaměstnanců),
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku (úroky z vkladů, dividendy atd.),
 • příjmy z pronájmu movitých i nemovitých věcí,
 • ostatní příjmy (příjmy z výher, z prodeje movitých věcí, nemovitostí atd.).

Daní se jak příjmy peněžní a nepeněžní, tak příjmy dosažené směnou.

Předmětem daně nejsou:

 • příjmy z dědictví,
 • příjmy získané darováním,
 • příjmy získané vydáním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, ale pouze v případě, nejedná-li se o dary od zaměstnavatele nebo příjmy dosažené v souvislosti s podnikáním,
 • úvěry a půjčky,
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů,
 • příjmy, které občanovi přiznal Evropský soud pro lidská práva a které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, a to za stravu a ubytování,
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání společného jmění manželů a z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky,
 • částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny.

Nejdůležitější příjmy osvobozené od daně jsou:

 • příjmy z prodeje nemovitosti
  • jsou osvobozeny, pokud měl prodávající v dané nemovitosti bydliště a neměl tento majetek zahrnutý do obchodního majetku v rámci své podnikatelské činnosti
  • osvobození se však nevztahuje na příjmy z prodeje jiných nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, jestliže je doba mezi prodejem a nabytím nemovitosti kratší než pět let
 • příjmy z prodeje movitých věcí
  • příjmy z prodeje motorových vozidel, lodí a letadel jsou od daně osvobozeny, jestliže je doba mezi prodejem a nabytím delší než jeden rok
  • příjmy z prodeje movitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti, jsou od daně osvobozeny po uplynutí pěti let od jejich vyřazení z majetku společnosti
 • přijatá náhrada škody či nemajetkové újmy
 • přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škodu
  • osvobozeny však nejsou platby přijaté jako náhrada za ztrátu příjmu nebo jako náhrada za škody způsobené na obchodním majetku
  • osvobozeno není plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem
 • přijaté pojistné plnění z pojištění osob
 • příjmy sociálního charakteru
 • cena z veřejné soutěže
 • cena z reklamní soutěže
 • cena z reklamního slosování (s výjimkou spotřebitelské soutěže)
 • cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč
 • ocenění v oblasti kultury
 • odměny vyplácené zdravotní správou (např. odměna pro dárce krve)
 • stipendia
 • výpomoci od zaměstnavatele (např. sociální)
 • úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory
 • příjmy z prodeje cenných papírů
  • jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji přesáhne dobu šesti měsíců
 • příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno
 • kurzový zisk
  • kromě podnikatelských účtů a obchodů na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu
 • příjmy z provozu malých vodních elektráren (do výkonu 1 MW)

Povinnost podat daňové přiznání má:

 • ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem této daně, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkovou daní,
 • ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu,
 • ten, kdo měl příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území ČR od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň (více zaměstnání souběžně),
 • ten, kdo uplatňuje slevu na dani (na manželku, částečný či plný invalidní důchod, je držitelem průkazu ZTP/P) a daňové zvýhodnění.

Povinnost podat daňové přiznání nemá:

 • ten, kdo měl příjmy pouze od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, u každého z nich podepsal za dané zdaňovací období prohlášení k dani a nemá žádné další příjmy přesahující 5 000 Kč,
 • ten, kdo má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou vyňaty ze zdanění.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podáváme nejpozději do 31. března. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce či auditor, platí lhůta do 30. června.

 

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našich službách, ozveme se vám zpět.